Adatkezelési tájékoztató

Készült 2022.10.04.

Első módosítás: 2023.03.21.

Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassa el, még a a weboldalon lévő  bármely szolgáltatás (kapcsolatfelvétel, árajánlatkérés, telefonos/e-mail-es megkeresés) igénybevétele előtt.

Az adatkezelési tájékoztatónk rövid összefoglalója:

Weboldalainkon www.mikimester.hu és www.dunakanyarcirkocsere.hu az általunk kínált szolgáltatást mutatjuk be Önnek/Önöknek.Célja, hogy a leírás alapján bemutassuk minőségi szolgáltatásainkat.

Az oldalon keresztül ajánlatot tud kérni Tőlünk.

Az online ajánlatkérés nem kötelezi még Önt semmire, ez nem minősül vásárlásnak.

Személyes adatokat minden esetben csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Arra vállalunk kötelezettséget, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Fentartjuk  a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokat mindenképp feltüntetjük ebben a szabályzatban, jelezve a módosítás dátumát is.

A Kurth&Kincsen Bt. kiemelten fontosnak tartja, az ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Elkötelezettek vagyunk  ügyfeleink és partnereink személyes adatainak védelmével kapcsolatban.

Az ügyéladatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk, másnak harmadik félnek nem adjuk át. (Kivéve amennyiben Ön erre meghatalmazást ad a személyes felméréskor) pl. Cirkócsere esetén a beüzemelő és a kéményszerelő partnerünk is személyesen kimegy Önhöz munkavégzésre.

Hírlevelet kizárólag azon ügyfeleinknek küldünk, akik ezt külön kérték a feliratkozáskor.

Kérésére bármikor leiratkozhat/kérheti hogy személyes ajánlattal se keressük.

Ezt az alábbi csatornákon tudja megtenni:

e-mail: mikimester@mikimester.hu

Telefon: 0620 475 0630

 

 1. Adatkezelők megnevezése

Név: Kurth & Kincsen Bt.

Székhely:  2151 Fót, József Attila utca 4.

Képviseli: Kurth Miklós

Elérhetősége:  0620-549 9584

e-mail: mikimester(kukac)mikimester.hu

Képviseli: Kincsen Henrietta (adatvédelmi tisztviselő)

Elérhetősége:  0620-475-0630

e-mail: mikimester(kukac)mikimester.hu

 

 1. Adatkezelés szabályai

Jogszerű adatkezelés az adatkezelőnél:
A személyes adatok kezelésére az adatkezelőnél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 • ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha az adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

********************************************************

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2022. október 04-től visszavonásig tart. Bármilyen változás esetén a módosított tájékoztató feltöltésre kerül.

Kurth & Kincsen Bt.  képviseletében Kincsen Henrietta (a továbbiakban Adatkezelők), ebben a tájékoztatóban teszi közzé az általuk kezelt www.mikimester.hu és www.dunakanyarcirkocsere.hu weboldal, a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, illetve egyéb az Adatkezelő által nyújtott- ebben a dokumentumban részletezett- szolgáltatások adatkezelésre vonatkozó tájékoztatását.Az adatkezelési tájékoztató kiterjed az összes olyan folyamatra amely a weboldalon elérhető és során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal/szoftver-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Kérem, hogy az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassa el, még a a weboldalon lévő  bármely szolgáltatás (kapcsolatfelvétel, árajánlatkérés, telefonos/e-mail-es megkeresés) igénybevétele előtt.

Az Adatkezelő kijelenti,  hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása alapján kezel.Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők kizárólag a Kurth & Kincsen Bt. képviselői   és amennyiben tényleges munkavégzés történik akkor munkatársai.Az Adatkezelő és munkatársai gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek munkájuk során ne tekinthessenek be a személyes adatokba.

 

 

 1. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő alább megadott elérhetőségein

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az  Adatkezelő weboldalon feltüntetett  elérhetőségein. (mikimester@mikimester.hu e-mail címen vagy postai úton: 2151 Fót, József Attila utca 4.

Az Adatkezelő a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes.Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

3.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Kurth&Kincsen Bt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfo-galmazva nyújtsa.

3.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

 

3.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Kurth & Kincsen Bt.  által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

3.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Kurth& Kincsen Bt.  indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

3.4 További a www.mikimester.hu, www.dunakanyarcirkocsere. hu oldal használatakor, vagy a Mikimester vízgáz fűtésszerelés Meta oldalak használatakor előfordulható adatkezeléshez kapcsolódó jogok:

– érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen:

Kurth&Kincsen Bt. Kincsen Henrietta adatkezelő

2151 Fót, József Attila utca 4.

email: mikimester@mikimester.hu

– érintett ha nem kap az adatkezelőtől megfelelő tájékoztatást, az adatkezeléssel kapcsolatban bírósághoz fordulhat

– panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

 

 1. Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

4.1. A  weboldalon bárki,  

 személyes adatainak megadása nélkül hozzáférhet, a weboldalon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A weboldal tárhely szolgáltatója:domain-tarhely.net – üzemeltető EVOLUTIONET Kft.
Telefonon: +36 30 503 19 29 (H-P, 9:00-17:00)
E-mail: info@domain-tarhely.net (H-V, 0-24)

 • Székhely: 7432 Mágocs Széchenyi u. 75.
 • Adószám: 14992511-2-02

Az  Adatkezelő az adatokat a beérkezett ajánlatkérés megválaszolására, illetve egyéb felmerülő kérdésekre  és a megrendelt munka teljesítésére és a teljesítéshez szükséges dokumentumok kitöltésére (szerződések, számlák) használja.

Az Adatkezelő a kezelt adatokat magáncélra nem használja fel.A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során az alábbi adatok megadására van lehetőség:

 • teljes név
 • email cím
 • telefonszám
 • irányítószám
 • igényelt munka típusa

A megadott e-mail címre megküldjük a kért ajánlat részleteit, amennyiben az ajánlat elfogadható az ügyfél részére, a továbbiakban lakcím adatok bekérése is történik.  E-mailen történt megkeresés  során:

 • e-mail cím
 • Név
 • ajánlatkérésre vonatkozó adatok (adatok, fotók)

Az Adatkezelő a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások és egyéb felmerülő szolgáltatások esetén is az alábbi célokra használja az adatokat:

Az adatkezelés célja, az ügyfél által kért ajánlat elkészítése, az ügyfél által feltett szakmai kérdések megválaszolása, esetenként segítség nyújtás e-mailen vagy telefonon keresztül.Pályázathoz kapcsolódó megkeresések esetén:

 • e-mail cím
 • Név
 • Telefonszám
 • Lakcím
 • az aktuális pályázatban szereplő pályázati feltételek alapján – szerződéshez, költségvetéshez, árajánlat készítéshez – szükséges adatok

4.2  Technikai adatok

A Kurth&Kincsen Bt.  a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Kurth&Kincsen Bt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Kurth&Kincsen Bt.. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Kurth&Kincsen Bt.  az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

     a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

4.3 Cookiek, sütik használatára vonatkozó szabályzatunk

4.3.1. sütik feladata

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

–  megkönnyítik a weboldal használatát;

– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

4.3.2. Feltétlen szükséges munkamenet – sütik feladat

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.mikimester.hu és www.dunakanyarcirkocsere.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

4.3.3. Másol által elhelyezett cookiek: (analitika)

A www.mikimester.hu és a www.dunakanyarcirkocsere.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.mikimester.hu és a www.dunakanyarcirkocsere.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel.

Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

4.3.4 Webböngésző Cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.

 

Ha a látogató úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.

Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika): Az adatkezelő weboldala alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben a látogató esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni.

 

Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint.

 

Az aktuális link: www.google.com/policies/privacy/ads

 

 1. Adatkezelésben érintettek

A weboldal azon látogatói akik kitöltik és továbbítják Nekünk adataikat  egy az oldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, vagy e-mailt írnak közvetlenül a mikimester(kukac)mikimester.hu e-mail címre.

Amennyiben a megkeresésből/érdeklődésből nem lesz további felmérés telefonon vagy személyesen illetve a megkeresés alapján nem készül ajánlat, a megkeresést az érdeklődés lezárásával együtt töröljük. az érdeklődő adatait tovább nem tároljuk.

 

5.1 Adattovábbítás,adatfeldolgozás, adatokat megismerők  köre

Adatait kizárólag mi kezeljük. Lakcím és telefonszám megosztás történhet partnereink felé. De erről minden esetben tájékoztatjuk Önt, és egyezetünk erről Önnek,  a személyes egyeztetés során. 

Az érintett az adatkezelő weboldalán az ügyfélkapcsolati adatlap használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az ügyfélkapcsolati adatlapon nem veheti fel a kapcsolatot az adatkezelővel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

 

A weboldalon feltüntetett ügyfél-véleményekkel kapcsolatos személyes adatkezelés:A weboldalon néhány korábbi ügyfél véleménye került feltüntetésre az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. A vélemények teljes név és foglalkozás, valamint képmás megjelenítésével szerepelnek. Kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre a véleményező teljes neve, foglalkozása, véleménye és képmása, amennyiben ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta. Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

5.2. Adatfeldolgozás, adatkezelés helyei

Az adatkezelő tevékenysége és referenciái bemutatása céljából, marketing célból Facebook oldalt is üzemeltet és további Meta oldalakat Instagram üzemeltet.

Itt is sor kerül az oldal követőinek adatkezelésére. Alkalmanként nyereményjáték szervezésére is sor kerül a közösségi oldalon. A nyertes személyes adatainak (név, cím, telefonszám, e-mail cím) kezelésére kerül sor ebben az esetben.

5.3. Hírlevélre történő feliratkozás

A www.mikimester.hu és www.dunkanyarcirkocsere.hu  weboldalon a látogatóknak lehetőségük van feliratkozni hírlevélre is.

A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú (hírlevél küldés céljából) történő kezeléséhez.

Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása.

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a weboldalon megjelenő újdonságokról, legújabb eseményekről, hírekről, a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A hírlevélre és/vagy DM célú levélküldésre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul, az adatkezelő természetesen lehetőséget ad arra, hogy az érintett bármikor visszavonhassa hozzájárulását és leiratkozzon a hírlevélről.

Az érintett az adatkezelő weboldalán a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak

 

5.3. Kezelt oldalak

Facebook oldal – Mikimester víz-gáz és fűtésszerelés

https://www.facebook.com/mmvizgazfutes

A fb oldalon elhelyezett hirdetésekhez pixelkódot használunk, mely az alábbi adatokat használhatja fel a hirdetéshez (az adatokat az adatkezelőnek nem küldi meg a facebook , kizárólag a célzáshoz használja és a felhasználók által a facebookon megadott adatokból nyeri ki)

A  facebook (ill. Meta) tájékoztatása alapján ezek a felhasznált adatok:

 • város, állam, irányítószám
 • e-mail cím
 • vezeték és utónév
 • ország
 • külső azonosító
 • telefonszám
 • születési dátum
 • nem

Facebook (Meta) adatkezelési tájékoztatjó elérhető:

https://www.facebook.com/business/gdpr

Az adatkezelő a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomására jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használja, további reklám célokra nem. 

A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, információk közlése. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és hirdetésekkel való megcélzását.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál.

Az adatkezelő alkalmanként nyereményjátékot is szervez Facebook oldalán. Ilyenkor a nyertes személyes adatainak kezelésére kerül sor a nyeremény továbbítása érdekében. A nyertes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli és a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével őrzi meg.

A Facebook oldalon követők személyes adatait az adatkezelő hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

Az adatkezelő az Instagram közösségi oldalon is jelen van az alábbi elnevezésű profillal:

https://www.instagram.com/mikimester_vizgazfuteszereles/

Az adatkezelő Pinterest oldalon is jelen van az alábbi néven:

https://hu.pinterest.com/henikincsen/

 

 

 

5.4. Fényképek, videófelvételek készítése az adatkezelőnél

Az adatkezelő alkalmanként fotó-, vagy videófelvételeket készít az ügyfeleknél elvégzett munkákról, az ügyfelekkel történt előzetes egyeztetés után. Kizárólag az elvégzett munkához tartozókat fényképezi!

 Amennyiben a felvételen felismerhető magánszemély látható, a felvétel felhasználására – az adatkezelő weboldalán, közösségi oldalain, vagy egyéb megjelenései kapcsán – kizárólag az érintett írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kerül sor.

 Előfordul, hogy a felvételt nem az adatkezelő készíti, hanem az ügyfél és saját maga küldi el az adatkezelő részére.

Az adatkezelő ezekben az esetekben is kéri az érintett írásbeli, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását a felvétel felhasználásához. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Amennyiben az érintett a hozzájárulást visszavonja és kéri a felvétel felhasználásának megszüntetését, esetleg a felvétel törlését, az adatkezelő ezen kérésnek haladéktalanul eleget tesz.

 

 1. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama mindenkor megfelel a célhozkötöttség elvének.felhasználó külön kérésére az adatai azonnal törlésre kerülnek.

Kivéve azokat az adatokat,  melyeket az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján  a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban köteles meghatározott ideig megőrizni.Amennyiben  az Adatkezelő által kezelt adatait bármilyen ok miatt azonnal töröltetni szeretné,  e-mailt szükséges küldenie a mikimester(kukac)mikimester.hu e-mail címre. A megkeresésre 24 órán belül válaszolunk, majd a kérés alapján az összes megadott e-mail címről érkezett levelet töröljük.

 

 1. Egyéb rendelkezések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.